Guziki

Rada Pedagogiczna

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 70 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r - Prawo oświatowe.

Kompetencje Rady Pedagogicznej zawarte są również w Statucie Przedszkola - DZIAŁ IV, Rozdział 3, str. 27-28.

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. Przewodniczącym jest dyrektor placówki. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który jest do wglądu w placówce u dyrektora przedszkola.

W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni w liczbie wynikającej z czasu pracy i ilości oddziałów. Liczbę pracowników pedagogicznych ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

Dyrektor przedszkola ustala poszczególnym nauczycielom na piśmie ich zakresy czynności.

Obowiązki nauczycieli zawarte są w Statucie Przedszkola – DZIAŁ VI, Rozdział 3, str. 41-44.

Pracownicy pedagogiczni przedszkola:

 1. mgr Mirosława Grzybek - dyrektor, nauczyciel dyplomowany
 2. mgr Anna Łuszcz- Kędziak – nauczyciel dyplomowany
 3. mgr Anna Stasiak – nauczyciel dyplomowany
 4. mgr Bożena Udalska – nauczyciel dyplomowany
 5. mgr Ilona Pawłowska– nauczyciel dyplomowany
 6. mgr Anna Markiewicz – nauczyciel kontraktowy
 7. mgr Magdalena Owczarek – nauczyciel kontraktowy
 8. mgr Małgorzata Skóra – nauczyciel kontraktowy
 9. mgr Justyna Madejczyk– nauczyciel kontraktowy
 10. mgr Joanna Zagalska – nauczyciel kontraktowy
 11. mgr Lucyna Szymańska - nauczyciel dyplomowany religii
 12. mgr Agata Wojciechowska – nauczyciel kontraktowy języka angielskiego
 13. mgr Magdalena Gajewska - nauczyciel stażysta zajęć rytmicznych

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-12-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 44